در راستای اجرای مصوبه وزیر محترم نیرو به شماره ۹۷/۲۲۰۲۹/۲۰/۱۰۰ مورخه ۹۷/۴/۱۳ و اجرای آیین نامه اجرایی صادرات برق توسط بخش خصوصی و آیین نامه بند «ه» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه شماره ۹۹/۲۴۴۲۶/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۵)، مراحل ذیل برای اخذ مجوز احداث نیروگاه و صادرات برق تجدیدپذیر در سایت رسمی ساتبا منتشر شد:

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود فرم های مورد نیاز برای اخذ مجوز احداث نیروگاه به این آدرس مراجعه فرمایید:

http://www.satba.gov.ir/fa/exportofelectricity-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82