مناسب جهت چادرهای عشایری ، چادرهای مسافرتی ، کاربردهای محیط بانی ، نظامی و ...