مبدل ولتاژ(اینورتر)های  متصل به شبکه  شرکت Trannergy
   
 

اینورترهای متصل به شبکه تک  فاز

اینورترهای متصل به شبکه 3 فاز