نصب و راه اندازی 30 عدد چراغ خورشیدی دانشگاه یزد

کارفرما : شهرداری یزد

تاریخ شروع : 91/10

تاریخ خاتمه : 91/11