نصب و راه اندازی 300 عدد چراغ خورشیدی پارکی در سطح شهر یزد

کارفرما :شهرداری یزد

تاریخ شروع : -

تاریخ خاتمه: -