مولد خورشیدی جهت تغذیه ایستگاه تقلیل فشار گاز (CGS) توران اصفهان

کارفرما : شرکت گاز استان اصفهان

تاریخ شروع : 91/6

تاریخ خاتمه : 91/8